‘s-Graveland incasseert grote nederlaag

in archief: Algemeen.

’s-Graveland heeft een flinke nederlaag moeten incasseren in de derby tegen ASV’65 in Ankeveen. De toeschouwers die vooraf hadden gehoopt op een spannende derby zijn bedrogen uitgekomen, want spannend is het geen moment geweest. Voordat de sfeerverhogende rookwolken goed en wel waren opgetrokken, keek ’s-Graveland tegen een 3-0 achterstand aan en speelde ASV’65 een gewonnen wedstrijd. Zeker nadat direct na de 3-0 ASV ’65 keeper Rowin de Jong, Daan Verdam van scoren afhield. Lees verder…

ME1 in nieuwe trainingspakken van Rechtstaete

in archief: Algemeen, Sponsoren.

Afgelopen zaterdag is de ME1 door Rechtstaete, van de heer Rene Maat, voorzien van nieuwe trainingspakken, zodat ze representatief voor de dag komen bij hun wedstrijden die ze spelen op 1e klasse niveau. Onder leiding van trainers/leiders Rik Sluyter, Sander Kerkhof en Ruud Kaitjily draaien ze daar mee in de middenmoot en verloren ze afgelopen zaterdag helaas nipt van SDO ME1.  Lees verder…

40+ voetbal op 29 november weer van start.

in archief: Algemeen.

Op zaterdag 29 november gaat het 40+ voetbal binnen de club weer van start. De opzet is iets anders dan vorig jaar doordat nu ook teams zich kunnen melden. Dat kan bijvoorbeeld met oude voetbalmaten van ‘vroeger’ of met de andere ouders van het team van jouw zoon of dochter. Dus formeer met 7 leeftijdsgenoten, althans spelers ouder dan 40 jaar, een team en geef jouw team op aan Joost te Nuijl via joosttenuijl@gmail.com. Maar je kunt je ook individueel opgeven via hetzelfde e-mailadres, dan zorgt Joost dat je wordt ingedeeld en lekker een balletje kunt gaan trappen.
We beginnen wat later op de zaterdagmiddag (16:30 uur aanwezig) zodat er nog alle tijd is om aan andere zaterdagse verplichtingen te voldoen.

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2014

in archief: Algemeen.

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 20 november 2014. De aanvang is 20.00 uur. Onderliggende stukken kunnen vooraf viainfo@svsgraveland.com opgevraagd worden.

Het bestuur stelt de aanwezigheid van haar leden op de algemene vergadering zeer op prijs. Het lijkt ons een goede zaak om u te informeren over de diverse bepalingen in onze statuten met betrekking tot deze vergadering.

De vereniging kent verschillende soorten leden. Ze zijn te verdelen in twee categorieën.

De eerste categorie omvat de “junior” leden. Dat zijn de leden die niet ouder dan 17 jaar zijn.
De tweede categorie omvat alle andere leden, te weten spelende leden van 18 jaar of ouder, niet spelende leden, ereleden en leden van verdienste.

Alle leden zijn stemgerechtigd. Wel is in de statuten bepaald dat de stem van een junior lid voor 1 telt en de stem van de andere leden voor 2. Namens een junior lid mag een vertegenwoordiger de vergadering bezoeken en een stem uitbrengen. Een lid die niet aanwezig kan zijn op de vergadering kan een ander lid machtigen om namens hem/haar een stem uit te brengen. Het lid aan wie de volmacht gegeven wordt dient 18 jaar of ouder te zijn en dit lid mag maar door één ander lid gemachtigd worden.

Over de voorstellen die donderdag 20 november 2014 ter tafel komen, wordt beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2014

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Vaststelling van de notulen van de ALV van 7 november 2014

4. Verslag over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid in 2013-2014

5. Financieel jaarverslag seizoen 2013-2014

Toelichting: Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.

6. Verslag kascommissie

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

7. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de vereniging.

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

8. Verkiezing kascommissie

De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Ze zijn aansluitend herbenoembaar.

Robert Bon                             aftredend na seizoen 2015-2016

Bert de Kloet                          aftredend na seizoen 2013-2014

Bert Schmidt                          aftredend na seizoen 2014-2015

Bert de Kloet is aftredend en herkiesbaar.

9. Vaststellen contributies seizoen 2014-2015

In juni 2013 is er een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden in verband met het aanleggen van ons kunstgrasveld. Er is aan de toen aanwezige leden uitgelegd dat dit kunstgrasveld een extra jaarlijkse kostenpost van ruim € 20.000 tot gevolg zou hebben. Dit kwam neer op € 40,00 per spelend lid.

Het voorstel van het bestuur was een eerste contributieverhoging van € 20,00 ingaande het seizoen 2013-2014 en een tweede verhoging van € 20,00 met ingang van het seizoen 2014-2015. Er is toen toegezegd dat de tweede verhoging wellicht lager uit zou kunnen vallen indien bestuur en leden er in zouden slagen om extra inkomsten te genereren. Vervolgens werd er tot stemming overgegaan en is dit voorstel met 203 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.

We zijn nu ruim een jaar verder en kunnen goed nieuws melden aan onze leden. Door veel extra inkomsten uit de reclameborden en door heel veel zelfwerkzaamheid bij het onderhoud van het kunstgrasveld  kunnen we volstaan met een contributieverhoging van € 5,00 voor alle spelende leden.

De voorgestelde contributies voor dit seizoen zijn nu als volgt:

Senioren                           €  195,00        

Junioren                            €  155,00        

Pupillen                            €  135,00

Smurfen                            €    95,00

Niet-spelende leden         €    50,00  (ongewijzigd)

Voor het seizoen 2015-2016 stelt het bestuur een verhoging voor van €  5,00.  

11. Benoeming bestuursleden

Toelichting: Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden die door de algemene vergadering uit de leden wordt benoemd. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of tenminste drie leden. De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt door middel van een bindende voordracht. Van een bindende voordracht van het bestuur kan alleen afgeweken worden, indien de algemene ledenvergadering daartoe besluit met tweederde van de uitgebrachte stemmen.

De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. In zijn eerste bestuursvergadering na de benoeming van bestuursleden stelt het bestuur de functies en de taken van de overige bestuursleden vast en doet hiervan – hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving – mededeling aan alle leden.

Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van diens voorganger in.

Bestuurslid Andre Janmaat. Aftredend na seizoen 2014 – 2015

Penningmeester Rutwin Goris. Aftredend na seizoen 2013 – 2014.

Bestuurslid Bas Brouwer. Aftredend na seizoen 2013 – 2014

Voorzitter Koen Janmaat. Aftredend na seizoen 2013 – 2014

Secretaris Marc Degekamp. Aftredend na seizoen 2015-2016

Rutwin Goris is aftredend en niet herkiesbaar

Bas Brouwer is aftredend en wel herkiesbaar

Koen Janmaat is aftredend en wel herkiesbaar

12. Rondvraag

13. Sluiting

’s-Graveland knokt zich naar overwinning

in archief: Algemeen.

’s-Graveland heeft drie waardevolle punten toe mogen voegen aan het totaal. Makkelijk kwam de overwinning op vv De Dreef echter niet tot stand. Dat het elftal voornamelijk aan zichzelf te danken. Nadat het de Utrechters in de 1e helft in de wedstrijd had geholpen door al kort na het beginsignaal de spits een vrije doorgang richting het doel van Erwin Woppenkamp te geven, hield het de tegenstander in het laatste kwartier in de wedstrijd. Lees verder…

D3 timmert aan de weg in nieuwe shirts van Intersell, een aannemer van formaat

in archief: Algemeen, Sponsoren.

De leiders van de D3, Peter Raven en Kees Vierhout, lieten onlangs weten de D3 in de steigers te zetten om van alle individuen een goed team te bouwen. Dat bouwen sprak ondernemer en aannemer Dik van Enk van Intersell bijzonder aan en hij zorgde voor een sterke impuls door de jongens van de D3 in nieuwe shirts te steken. Hij gaf aan niet alleen potentie in dit team als voetballers te zien, maar was ook bijzonder onder de indruk van de wijze waarop bij vrije trappen tegen, het muurtje werd gemetseld. Hij denkt over een aantal jaar niet alleen goede voetballers, maar ook een paar leerling metselaars in huis te hebben.
Dik en Intersell namens sv ‘s-Graveland en de D3 Bedankt!!!
D3 Intersell 2014